tartanphantom

My main acoustic guitar-- a 2005 G5022C Jumbo Rancher.

My main acoustic guitar-- a 2005 G5022C Jumbo Rancher.
tartanphantom, Feb 12, 2011